۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸

پروتکل ECE


پروتکل ECE

این پروتکل که اطلاعات کامل و مستند آن را می توان در آدرس http://www.ECEP.IR دید جهت ارتباط بین اتوماسیون های مختلف تهیه شده است.
با گذشت یک دوره چند ساله و بهره‌مندی از فواید سامانه‌های مکاتبات اداری در درون سازمانها، زمزمه نیاز به نقل وانتقال نامه به شکل غیر کاغذی بین سازمانی شدت گرفت. در این شرایط شرکتهای تولید کننده نرم‌افزار با استفاده از تجربه های خود و در محدوده نرم‌افزار خود اقدام به ارائه راه‌حل نمودند. شرط اصلی بهره‌مندی از راه‌حل هر تولید کننده نرم‌افزار استفاده هر دو سازمان فرستنده و گیرنده از نرم‌افزار همان شرکت بود. این شرایط در کوتاه مدت و برای سازمانهایی که زیر مجموعه سازمانی داشته و می شد استفاده از یک نرم‌افزار خاص را به آنها الزام نمود ، پاسخگو بود ولی راه‌حلی نهایی و قطعی محسوب نمی‌شد. در آن مقطع زمانی بطور تقریبا همزمان نیاز به مراودات مکاتبات الکترونیکی مابین سازمانی با سامانه‌های نرم‌افزاری مختلف از طرف استفاده کنندگان اعلام و از طرف شرکتهای تولید کننده نیز این نیاز محسوس گردید. بدین معنی که شرکتهایی که تا قبل از آن با استفاده از این اهرم به توسعه فروش محصول خود اقدام می‌نمودند به این نکته که توسعه بازار با انحصار امکان پذیر نخواهد بود پی برده و به بررسی راه‌حلی جدیدی که با همفکری بین تولید کنندگان می‌توانست محقق گردد، پرداختند. این همفکری در کارگروه اتوماسیون اداری انجمن شرکت های انفورماتیک که متشکل از نمایندگان شرکت های مطرح در بازار اتوماسیون اداری بود صورت پذیرفت و نخستین نسخه پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات در تیر ماه 1384 به تصویب کمیته نرم افزار آن انجمن رسید. این پروتکل با نام اختصاری ECE نامگذاری و به عموم معرفی گردید.
گروه آراشیوان یکی از پیشگامان پیاده سازی و استفاده از این پروتکل می باشد که در تعیین راه کارهای استفاده از آن با شرکت های دیگر همکاری داشته است.